wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

  Ana Sayfa        Hakk�m�zda           �leti�im              Dental ENGLISH
 

 

 

 
  Tek Kullan�ml�k     Cihazlar         Kampanya              Sipari�          

   Fuarlar             Linkler

. . .
..
 
 

Hakk�m�zda

Varpa Elektronik Medikal In�aat Turizm Tekstil San. Tic. Ltd.
Sti. Aral�k 1998 tarihinde kurulmu�tur.

Faaliyet g�sterdi�i ba�l�ca sekt�rler Dental, Medikal, ve Elektroniktir. �irketin
kurucusu 1994 y�l�ndan itibaren Dental ve Medikal sekt�rlerde faaliyette
 bulunmaktad�r. Varpa , m��teri memnuniyetini �n planda tutmakta,
�r�n ve hizmet kalitesini s�rekli y�kseltmeyi hedeflemektedir.

2004 y�l�nda Ankara'n�n sanay� b�lgesi Ostim'de sa�l�k sekt�r�nde hijyen
ama�l� kullan�lmak �zere tek kullan�ml�k �r�nler �retmeye ba�lad�k.
 500 m2 kapal� alanda �retilen �r�nler �st y�z�
emici ka��t, alt y�z� polietilen kapl�d�r.

Yurt d���ndan ithal edilen dental, medikal �r�nler toptan, prekende
olarak sat�lmakta ayr�ca resmi kurumlara verilmektedir.

M��terilerimizin �neri ve ele�tirileri �r�n ve hizmet kalitemizi artt�racakt�r.
 Bizlere e-mail, telefon ve fax ile ula�makta teredd�t etmeyece�iniz i�in
siz m��terilerimize �imdiden te�ekkur ederiz.
Sayg�lar�m�zla.

 

.

. . .
Hakk�m�zda | �leti�im | Dental | Medikal | Tek Kullan�ml�k | Kampanya | Sipari� | Fuarlar | Linkler
.
G.M.K.Bulvar�, Fevzi �akmak 2.Sok, 27/7, K�z�lay-06440, Ankara/T�rkiye, Tel: +90 312 232 42 85 (Pbx),
Fax: +90 312 232 42 83 Web Sitesi:
www.varpa.com, E-mail: varpa@varpa.com
Copyright �2004 Varpa Group T�m haklar� sakl�d�r.
.